Ewa Hadydon "Zen Dust"   Amida Nyorai
skr. Amitabha Tathagata


Previous picture Return to the picture index Next picture
Amida Nyorai
34
Previous picture Return to the picture index Next picture